Poistenie CaribbeansCestovná kancelária Caribbeans má v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu (poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK) do 19.10.2020 s poisťovňou UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Číslo poistnej zmluvy: 8100074156

Na základe toho Objednávateľovi (Zákazníkovi) vzniká právo na poistné plnenie, ak CK Caribbeans z dôvodu úpadku:
a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

UNIQA ASSISTANCE – NON STOP Vznik poistnej udalosti sa oznamuje písomne poistiteľovi na adresu Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27. V núdzovej situácii je k dispozícii 24 hodín denne asistenčná služba Europ Assistance na číslach: Tel.: +421 2 544 11 029, Fax: +421 2 529 60 898.