Všeobecné obchodné podmienkyI. Základné ustanovenia
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Caribbeans s.r.o. so sídlom na Estónskej ulici 42, 82106, Bratislava, ICO:
51 899 418 ako aj reklamačný poriadok sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu, ktoré organizuje cestovná kancelária Caribbeans s.r.o. (ďalej len CK Caribbeans)

Všeobecné zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu a  zmluvy o obstaraní zájazdu uzavretej medzi cestovnou kanceláriou Caribbeans a objednávateľom (Zákazník) a vzťahujú sa na obstaranie zájazdov a služieb organizovaných cestovnou kanceláriou.


II. Vznik zmluvného vzťahu
1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) Obstarávateľ – Caribbeans s.r.o. so sídlom na Estónskej ulici 42, 82106, Bratislava, ICO:
51 899 418
b) Objednávateľ (Zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony. Klienti mladší ako 18 rokov, sa zájazdu môžu zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

Zmluvný vzťah medzi Caribbeans a klientom (jednotlivcami, prípadne kolektívmi, ako účastníkmi zájazdu), sa riadi zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov, ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a je upravený v týchto Obchodných podmienkach.

2. Obchodné podmienky sa stávajú pre klienta záväznými uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi Caribbeans a klientom. 

3. Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká:
a) samotným objednaním zájazdu (osobne, emailom) čiže Zmluva o obstaraní zájazdu tak vzniká samotným objednaním zájazdu,
b) na základe písomnej Zmluvy o obstarávaní zájazdu, ktorú obstarávateľ pošle objednávateľovi zájazdu, ktorý ju vyplní a podpíše. Zmluva je platne uzavretá aj v prípade, keď prihláška zaslaná zo strany objednávateľa v elektronickej podobe je preukázateľne potvrdená Caribbeans a doručená do dispozičnej sféry objednávateľa.
c) uzatvorením písomnej zmluvy (objednávky) na predajnom mieste Caribbeans.
d) zaplatením ceny zájazdu alebo jeho časti.

4. Zmluvu o obstaraní zájazdu (Objednávku)  je možné uzavrieť písomne (elektronicky cez e-mail). V prípadne písomnej objednávky je potrebné, aby Objednávateľ (Zákazník) uviedol nasledujúce údaje cestujúcich: meno, priezvisko, adresa bydliska, číslo cestovného dokladu, platnosť cestovného dokladu, dátum narodenia, telefónne číslo, presný názov zájazdu (podľa ponuky Caribbeans), termín zájazdu. Údaje cestujúceho je potrebné zadať 
presne tak ako ich má uvedené na cestovnom doklade, na ktorý vycestuje (občiansky preukaz, cestovný pas).

5. Uzavretím zmluvy o zájazde berie objednávateľ výslovne na vedomie, že zájazdy obstarávané zo strany CK Caribbeans pre objednávateľa sú špecifickým produktom s ohľadom na ich charakter a spôsob organizácie. Z týchto dôvodov berie objednávateľ na vedomie, že pri ich organizácii a na ich účasti je nevyhnutné počítať s možnými zmenami v akejkoľvek časti prípravy a organizácie zájazdu (napr. zmena programu, časového harmonogramu zájazdu, trasy zájazdu, ubytovania, spôsobu prepravy, stravovania a pod.), a to v závislosti od aktuálnej možnosti alebo nemožnosti vstupu do krajiny, možnosti alebo dostupnosti poskytnutia alebo čerpania služieb na zájazde, na ktoré CK Caribbeans nemá dosah a preto za tie nenesie zodpovednosť.

6. Uzavretím zmluvy o zájazde sa CK Caribbeans zaväzuje obstarať objednávateľovi zájazdu, resp. osobám, v prospech ktorých sa zmluva o zájazde uzavrela, všetky dohodnuté služby v rozsahu a kvalite dohodnutej medzi zmluvnými stranami.

III. Cenové a platobné podmienky
1. Cena zájazdov a privátnych programov organizovaných CK Caribbeans je zmluvnou cenou dohodnutou medzi CK Caribbeans a objednávateľom.  Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde (Objednávke). CK Caribbeans má právo na zaplatenie ceny zájazdu ako aj všetkých doobjednaných služieb pred ich poskytnutím, v opačnom prípade je oprávnená zrušiť zájazd Objednávateľa.

2. CK Caribbeans je pri vzniku zmluvného vzťahu oprávnená vyžadovať od objednávateľa zálohu vo výške 50 % ceny zájazdu a doobjednaných služieb k zájazdu. Doplatok je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr 45 dní pred začiatkom zájazdu, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 45 dní pred začiatkom zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť 100 % celkovej ceny zájazdu a doobjednaných služieb k zájazdu.
V prípade uzavretia zmluvy o poistení v mene poisťovne, predmetom ktorej je cestovné poistenie (čl.  je objednávateľ povinný zaplatiť poistné vo výške 100 % hneď pri uzavretí zmluvy o obstaraní zájazdu, ak nie je v zmluve stanovené inak.

3. Ak do 3 pracovných dní (ak nie je v platobných podmienkach uvedené inak) od uzavretia zmluvy nebude uhradená cena zájazdu, resp. záloha, z dôvodu prekážok na strane Objednávateľa (Zákazníka), CK Caribbeans si vyhradzuje právo objednávku zrušiť bez ďalšieho upozornenia. Ak si Objednávateľ (Zákazník) objedná zájazd v termíne, kedy do uskutočnenia zájazdu zostáva menej ako 45 dní, je povinný uhradiť sumu za zájazd ihneď, max. do druhého dňa.

4. V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu objednávateľom, je CK Caribbeans oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať od objednávateľa storno poplatok vo výške určenej v článku X. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

CK Caribbeans má právo v prípade odstúpenia od zmluvy odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb. Poplatky za zmeny na žiadosť Zákazníka a zmluvné pokuty za odstúpenie od zmluvy sú splatné ihneď.

Zmluvné strany sa dohodli na možnosti zvýšenia ceny zájazdu jednostranným úkonom v prípade, že dôjde ku:
zmene peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách cien PHM, trajektov a iných vstupov ovplyvňujúcich náklady na jednotlivé zájazdy ako sú napríklad náklady na prepravu, ubytovanie, a iné. Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK Caribbeans odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu. Ak dôjde k takémuto jednostrannému zvýšeniu ceny objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, resp.  môže od zmluvy odstúpiť a CK Caribbeans je oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku X. týchto Všeobecných podmienok.

5. Objednávateľ si môže vybrať z nasledovných spôsobov úhrady ceny zájazdu:

  • v hotovosti s osobou oprávnenou konať v mene CK Caribbeans
  • vkladom, prevodným príkazom v prospech bankového účtu CK Caribbeans:

FIO banka

Účet-IBAN: SK87 8330 0000 0026 0148 6826

SWIFT: FIOZSKBA

  • iným spôsobom dohodnutým s CK Caribbeans

Ako variabilný symbol uvedie objednávateľ číslo prijatej faktúry a konštantný symbol: 0308. Do správy pre prijímateľa objednávateľ uvedie svoje priezvisko a názov zájazdu, za ktorý uhrádza platbu. Výdavky alebo akékoľvek bankové alebo iné poplatky spojené s prevodom finančných prostriedkov pri platbách zo zahraničia znáša v plnej výške objednávateľ.

IV. Program, cestovné doklady, ubytovanie, strava, zdravotná starostlivosť a špecifické podmienky zájazdov

1. Ak sú súčasťou zájazdu služby sprievodcu, objednávatelia sú povinní rešpektovať pokyny sprievodcu. Objednávatelia sú povinní rešpektovať pokyny vodičov a iného sprievodného personálu (napr. letiskový personál, sprievodca dopravného prostriedku, lokálny sprievodca) a bezpečnostných a administratívnych zložiek príslušného štátu. Objednávatelia sú povinní dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravných prostriedkov a dodržiavať vopred určený a stanovený čas odchodu, ktorý stanoví alebo vyhlási sprievodca a tiež dodržiavať jeho ďalšie organizačné pokyny. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví k odchodu autobusu, či iného dopravného prostriedku v stanovenej lehote určenej CK Caribbeans, bude mať možnosť pripojiť sa k zájazdu na vlastné náklady a zodpovednosť v najbližšej cieľovej zastávke podľa programu.

2. Pokiaľ svojím správaním objednávateľ ohrozí program, bezpečnosť a priebeh zájazdu alebo preukázateľne obťažuje ostatných objednávateľov alebo pokiaľ inak poruší tieto VZP, platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť okamžite vylúčený zo zájazdu bez finančnej náhrady, pričom je povinný sa dopraviť domov na vlastné náklady a zodpovednosť.

3. Objednávateľ súhlasí s tým, že s ohľadom na charakter zájazdov organizovaných CK Caribbeans, má  CK Caribbeans právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu objednávateľov, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam alebo vzhľadom na neumožnený vstup do danej krajiny či oblasti, plánovaný program zájazdu, a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov objednávateľa voči CK Caribbeans.

4. Objednávateľ uzavretím zmluvy o zájazde výslovne vyhlasuje, že si je vedomý toho, že s prihliadnutím na charakter zájazdov organizovaných CK Caribbeans sú tieto zájazdy špecifickým produktom, ktorý si v prípade akýchkoľvek nepredvídateľných okolnosti alebo okolností vyššej moci, vyžaduje vynaloženie dodatočných výdavkov a nákladov, ktoré znáša objednávateľ. Ide najmä, nie však výlučne, o úhradu ceny leteniek s cieľom zachovania ďalšieho priebehu zájazdu, resp. návratu domov v prípade, ak je nepredvídateľnými mimoriadnymi okolnosťami (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, štrajky, hurikán, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov, zastupiteľských úradov a pod., alebo iné ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo životov objednávateľov) pôvodne plánovaná trasa zájazdu nepriechodná.

5. Objednávateľ výslovne súhlasí s tým, že CK Caribbeans je oprávnená zmeniť trasu zájazdu, časť zájazdu, stanovený program zájazdu a časové harmonogramy programov zájazdu, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. uvedených v bode 4. vyššie), ktoré nebolo možné pri uzatváraní zmluvy predvídať, a ktorým nebolo možné zabrániť. V prípade neakceptovania zmeneného/náhradného programu trasy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť CK Caribbeans reálne navyše vzniknuté náklady, pričom je oprávnený sa od zájazdu oddeliť a dopraviť sa domov na vlastné náklady, nebezpečenstvo a zodpovednosť; v takomto prípade nevznikajú objednávateľovi žiadne nároky voči CK Caribbeans.

6. Objednávateľ uzavretím zmluvy o zájazde berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že za vykonávanie akýchkoľvek športových a iných fakultatívnych aktivít počas zájazdu (napr. plávanie, potápanie, adrenalínové aktivity a iné športy a aktivity a pod.) zodpovedá výlučne objednávateľ, vykonáva ich na vlastné dodatočné náklady, nebezpečenstvo a zodpovednosť a CK Caribbeans nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek možné následky alebo škody, ktoré objednávateľovi vzniknú alebo vznikli v dôsledku vykonávania týchto aktivít. V prípade, že objednávateľ plánuje vykonávať vyššie spomenuté aktivity, mu CK Caribbeans odporúča uzatvoriť príslušne poistenie.

V. Preprava a jej podmienky

1. CK Caribbeans nezodpovedá za žiadne vady leteckej dopravy (meškanie, vynechanie spojov, poruchy dopravných prostriedkov a pod.), ako ani za následky z toho plynúce. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou sa riadia príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu (najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004/ES) a za časové posuny začiatku a konca čerpania služieb, ako aj za služby nevyčerpané z dôvodu meškania dopravy nenesie CK Caribbeans zodpovednosť, a preto neposkytuje finančnú ani žiadnu inú náhradu. Náhradu si objednávateľ uplatní u príslušnej leteckej spoločnosti.

2. V prípade vnútroštátnych letov, CK Caribbeans nenesie zodpovednosť za prípadné meškanie alebo zrušenie vnútroštátneho letu na Kube a neručí za škody, ktoré môžu klientovi z tohto dôvodu vzniknúť. V prípade meškania alebo zrušenia letu je za flexibilné a operatívne riešenie vzniknutej situácie zodpovedná priamo príslušná miestna správa letísk, príp. letecká spoločnosť. V danej situácii musí klient postupovať podľa pokynov zodpovednej leteckej spoločnosti. Klient môže využiť službu asistencie lokálneho partnera, ktorý bude asistovať klientovi počas vzniknutej situácie. Vzhľadom na nižšiu kvalitu poskytovaných služieb kubánskych aerolíniek (vysoká tendencia meškania) v žiadnom prípade neodporúčame klientovi plánovať vnútroštátny let na Kube v tom istom dni ako medzinárodný let domov. Za pripadnú vzniknutú situáciu CK Caribbeans neručí.

3. CK Caribbeans nezodpovedá za stratu, oneskorenie či poškodenie alebo zničenie batožiny a náhradu škody (odškodnenie) je objednávateľ povinný si uplatniť u príslušného prevádzkovateľa daného typu prepravy v zmysle príslušných predpisov. Prípadnú stratu batožiny alebo poškodenie batožiny je objednávateľ povinný nahlásiť na reklamačnom oddelení letiska a vypísať príslušný formulár, ktorý je potrebný pre uplatnenie nároku objednávateľa na odškodnenie, v opačnom prípade nárok objednávateľa na náhradu za vzniknutú škodu zaniká; CK Caribbeans alebo jeho lokálny partner poskytne objednávateľovi súčinnosť za účelom vybavenia reklamácie batožiny. Náklady spojené s vybavovaním reklamácie batožiny hradí objednávateľ. V prípade poškodenia alebo straty batožiny počas leteckej prepravy sa na reklamáciu batožiny vzťahujú všeobecne záväzné pravidlá danej leteckej spoločnosti a reklamáciu si cestujúci musí uplatniť priamo u nich. Pre prípad inej straty/poškodenia počas zájazdu odporúča CK Caribbeans uzatvoriť príslušné cestovné poistenie.

VI. Zdravotnícka starostlivosť:

CK Caribbeans výslovne odporúča objednávateľovi uzavrieť poistenie liečebných nákladov v zahraničí v príslušnej poisťovni alebo prostredníctvom CK Caribbeans. Pred odchodom na zájazd CK Caribbeans odporúča preventívnu prehliadku u lekára a stomatológa a preventívne očkovanie. Na odporúčané a povinné očkovania sa informuje objednávateľ u svojho lekára. Viac informácii o danej téme je objednávateľom k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR a Ministerstva zdravotníctva SR.


VII. Práva a povinnosti CK Caribbeans
CK Caribbeans je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne a pravdivo informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

CK Caribbeans nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.


CK Caribbeans je povinná najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi ďalšie podrobnejšie informácie k zájazdu. Tieto písomné informácie o zájazde posiela CK Caribbeans e-mailom na jednu adresu (e-mailovú) uvedenú objednávateľom.

CK Caribbeans má právo na odstúpenie od zmluvy o zájazde s objednávateľom a tým mu odoprieť poskytnutie objednaných služieb v čiastočnom alebo celom rozsahu, pred zájazdom bez udania dôvodu, počas trvania zájazdu pokiaľ objednávateľ svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu.  CK Caribbeans má v takýchto prípadoch nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľom. Objednávateľ v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb.


CK Caribbeans má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu v prípadoch uvedených v článku III.


CK Caribbeans má právo odstúpiť od zmluvy v lehote jedného pracovného dňa, v prípade prijatia elektronickej objednávky prostredníctvom online systému, ak z technických príčin, ktoré nie je možné dopredu predvídať, prijala objednávku, ktorú by za iných okolností odmietla prijať (napríklad v prípade  viacerých elektronických objednávok v krátkom časovom úseku, pri predaji posledných voľných miest zájazdu).


CK Caribbeans má právo na zmenu termínu zájazdu prípadné úplné zrušenie termínu, ak sa nenazbiera dostatočný počet osôb na jeho realizáciu.


CK Caribbeans má právo na zmenu hotela, autobusu alebo iných okolností zájazdu za také, ktoré sú v rovnakej úrovni (rovnaký štandard) ako už prisľúbené služby.


CK Caribbeans si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť nástupné miesta k zájazdom, pokiaľ počet účastníkov platiacich za nástupné miesto je menší ako vopred stanovený počet účastníkov. Nástupné miesta k zájazdom sú doplnkovou službou, ktorej zrušenie neoprávňuje objednávateľa k zrušeniu zájazdu bez storno poplatku.


CK Caribbeans má právo nevrátiť zrealizovanú platbu za zájazd, ak sa Objednávateľ (Zákazník) nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne udaných údajov v Zmluve o obstaraní zájazdu (Objednávke), pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na zájazd v určený termín a miesto odchodu, alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov.


CK Caribbeans je povinná mať uzatvorenú zmluvu o povinnom poistení zájazdov na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK Caribbeans z dôvodu svojho úpadku:
a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý z časti.
 

VIII. Práva a povinnosti objednávateľa
Objednávateľ má právo:

  1. na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
  2. na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol CK Caribbeans, za podmienok stanovených zákonom a týmito všeobecnými podmienkami,
  3. požadovať od CK Caribbeans informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
  4. odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb podľa článku X. týchto Všeobecných podmienok za podmienky uhradenia vypočítanej zmluvnej pokuty
  5. na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom XI. týchto Všeobecných podmienok
  6. dostať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobnejšie informácie k zájazdu. Tieto podrobné informácie – pokyny k zájazdu – posiela CK Caribbeans výhradne e-mailom na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. Pokiaľ objednávateľ sám neoznámi CK Caribbeans, že nedostal pokyny na zájazd, CK Caribbeans má zato, že objednávateľ pokyny dostal včas a úplné.
  7. požadovať kontaktnú adresu a telefónne číslo lokálneho partnera, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc, a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu v rámci svojej kompetencie

Objednávateľ má povinnosť:
a) poskytnúť CK Caribbeans potrebnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, predovšetkým pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje v zmluve o zájazde (Objednávke) a predložiť ďalšie potrebné doklady podľa požiadavky CK Caribbeans.
b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto všeobecných zmluvných podmienok
c) 
nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov pri rezervácii zájazdu, ktorí si musia sami overiť a zabezpečiť tranzitné resp. vstupné víza na cestu a pobyt
d) bez zbytočného odkladu oznamovať CK Caribbeans svoje stanovisko k prípadným návrhom zmien v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb
e) prevziať od CK Caribbeans doklady potrebné k čerpaniu služieb a riadne ich skontrolovať pred začatím zájazdu minimálne 7 dní pred začiatkom zájazdu. V prípade, že objednávateľ takéto pokyny neeviduje, je povinný vyzvať CK Caribbeans na ich zaslanie elektronickou formou (emailom alebo telefonicky). 
f) dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto. V prípade omeškania sa z vlastnej viny na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb bez nároku na vrátenie sumy zodpovedajúcej nečerpaným službám z dôvodov na strane objednávateľa
g) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované) a všetky ostatné platné dokumenty ktoré sú vyžadované na čerpanie objednaných služieb (napríklad vodičský preukaz pre účely auto požičovní a pod.), dodržiavať colné a pasové predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu,
h) splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi,
i) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu  CK Caribbeans a dodržiavať stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok
j) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK Caribbeans
k) uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu
l) bezodkladne nahlásiť zmenu v zmluve uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod. pre účely naplnenia zmluvných záväzkov

K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú účastníkom zmluvného vzťahu ďalej patrí:
– oboznámiť svojich účastníkov zájazdu s týmito všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré dostane od CK Caribbeans
– odovzdať cestovnej kancelárii menný zoznam účastníkov zájazdu so všetkými požadovanými údajmi 
 

IX. Zmeny dohodnutých podmienok

CK Caribbeans si vyhradzuje právo v nevyhnutne potrebnom rozsahu zmeniť program, trasu a ďalšie objednané služby, ktoré zahrňuje uzavretá Zmluva o zájazde, podrobnejšie podľa nasledovných podmienok:

1. Objednávateľ uzavretím Zmluvy o zájazde jednoznačne akceptuje, že si je vedomý toho, že zájazdy organizované CK Caribbeans sú špecifickým produktom, ktorý si v prípade nepredvídateľných okolností a v prípade, ak nastanú okolnosti vyššej moci, vyžaduje vynaloženie dodatočných výdavkov a nákladov, ktoré znáša zákazník. Ide najmä, nie však výlučne o úhradu ceny leteniek s cieľom zachovania ďalšieho priebehu zájazdu, resp. návratu domov v prípade, ak je nepredvídateľnými mimoriadnymi okolnosťami „vyššej moci“ (napr. vojna, vzbura, útok teroristov, povstanie, štrajky, hurikán, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov, zastupiteľských úradov a pod., alebo iné ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo životov zákazníkov) pôvodne plánovaná trasa zájazdu nepriechodná. CK Caribbeans si vyhradzuje právo zmeniť trasu zájazdu, časť zájazdu, stanovený program zájazdu a časové harmonogramy programov zájazdu, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych okolností „vyššej moci“ (viď vyššie uvedené konkrétne príklady), ktoré nebolo možné pri uzatváraní zmluvy predvídať, a ktorým nebolo možné zabrániť.

2. V prípade neakceptovania zmeneného/náhradného programu trasy sa zákazník zaväzuje uhradiť CK Caribbeans reálne navyše vzniknuté náklady. Za podstatnú zmenu podmienok Zmluvy o zájazde sa nepovažuje zmena predbežných letových časov, ktoré sú výlučne v kompetencii prepravcu; zmena trasy zájazdu; ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu; zmena stanoveného programu zájazdu a časových harmonogramov programov z dôvodov, za ktoré CK Caribbeans nezodpovedá alebo vzniknú zásahom nepredvídateľných mimoriadnych okolností „vyššej moci“; zmena miesta nástupu a výstupu, času a miesta odletu alebo príletu; zmena spôsobu prepravy; poruchy dopravy (najmä ale nie výlučne: meškanie lietadla/vlaku/iného dopravného prostriedku; zmena prevádzkovateľa dopravy; zmena typu lietadla; poruchy dopravných prostriedkov.

3. CK Caribbeans si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné ani pri vynaložení všetkého úsilia zabrániť, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako sú prírodné katastrofy, vojnové konflikty či politické nepokoje.

4. Zákazník je uzrozumený s tým, že CK Caribbeans nevie ovplyvniť prípadné meškanie alebo zrušenie letu leteckým prepravcom a upozorňuje na možnosť ich vzniku z technických a prevádzkových dôvodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, poprípade z dôvodu preplnenia vzdušných koridorov. Zákazník rovnako berie na vedomie, že pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov, a pod. bude brať do úvahy aj možnosť výrazného omeškania prepravných prostriedkov. Uvedené sa vzťahuje na všetky prepravné prostriedky (autá, autobusy, vlaky, lode, a iné). CK Caribbeans teda nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu, ďalej z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK Caribbeans.

5. Objednávateľ (Zákazník) nemá nárok na vrátenie platieb za služby, ktoré v rámci zájazdu nečerpal vlastnou vinou a ak sa nezúčastní na zájazde v dôsledku toho, že nesprávne uviedol údaje v Zmluve o obstarávaní zájazdu, ak sa nedostaví v určený deň a hodinu na miesto odchodu zájazdu.
Objednávateľ (Zákazník) berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.

6. CK Caribbeans si vyhradzuje právo operatívnej zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych, leteckých a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK Caribbeans nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK Caribbeans povinná:

• zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

• vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo

• poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo

• poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc a asistenciu.
 

X. Odstúpenie od zmluvy objednávateľom a storno poplatky
1) Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:

a) bez udania dôvodu

b) z dôvodov vážneho porušenia povinností CK Caribbeans vyplývajúcich zo Zmluvy.

2) Oznámenie o odstúpení od Zmluvy je objednávateľ povinný doručiť Caribbeans v elektronickej forme, pričom deň kedy bolo toto oznámenie o odstúpení od zmluvy CK Caribbeans doručené, je rozhodujúci pre určenie výšky storno poplatku.

3) Pokiaľ nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinností CK, ktoré sú určené Zmluvou, je objednávateľ povinný zaplatiť CK Caribbeans storno poplatok. Ak CK Caribbeans odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu. Výška storno poplatku a zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

Od momentu záväznej rezervácie zo strany klienta do 46 dní pred zájazdom: 60 Eur na klienta

45 – 30 dní pred zájazdom …………………………………………………30% z celkovej ceny zájazdu a služieb

29 – 22 dní pred zájazdom………………………………………………….40% z celkovej ceny zájazdu a služieb

21 – 15 dní pred zájazdom………………………………………………….50% z celkovej ceny zájazdu a služieb

14 –   3 dni pred zájazdom………………………………………………….80% z celkovej ceny zájazdu a služieb

Menej ako 72 hodín pred zájazdom ………………………………… 100% z celkovej ceny zájazdu a služieb

4) V prípade že objednávateľ nenastúpi na zájazd, alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.

5) CK Caribbeans má právo započítať storno poplatok, resp. zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb. CK Caribbeans je zároveň povinná bezodkladne. najneskôr však do 14 dní vrátiť objednávateľovi rozdiel z ceny zájazdu podľa zrušenej Zmluvy. Objednávateľ vyjadruje svoj súhlas s možnosťou započítania.

6) CK Caribbeans si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zájazdu bez nároku na náhradu, pokiaľ závažne poruší právne predpisy Slovenskej republiky alebo navštíveného štátu, prípadne závažne narúša program či priebeh zájazdu.

7) Pokiaľ jeden z viacerých objednávateľov pri jednej zmluve o obstaraní zájazdu zruší svoju účasť na zájazde (napr. storno jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je objednávateľ povinný uhradiť v rámci storno poplatkov aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb.

8) Pokiaľ je klient nútený zrušiť, resp. stornovať účasť na zájazde z mimoriadnych a deklarovateľných dôvodov, uplatní si náhradu zaplateného storno poplatku v poisťovni, pokiaľ na takéto poistenie v súvislosti s uzavretím zmluvy o obstaraní zájazdu uzavrel platnú poistnú zmluvu (čl. XIII).

9) V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto zmenu je CK Caribbeans schopná zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia storno podmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak

10.) Pri zájazdoch s leteckou dopravou sú letenky kupované na konkrétne meno a priezvisko. Letecké spoločnosti nepovoľujú dodatočnú zmenu mena a priezviska.  Po zadaní objednávky už nie je možná zmena mena, alebo osoby za inú. Zákazník je tiež zodpovedný za zadanie správneho mena a osobných údajov presne tak ako ich má uvedené na cestovnom doklade. V prípade, že letecká spoločnosť povoľuje zmenu mena za poplatok, CK Caribbeans môže po dohode s klientom takúto zmenu zabezpečiť za stanovený poplatok.

XI. Reklamačné konanie, zodpovednosť za škodu
1. V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne v Zmluve o obstaraní zájazdu dohodnutej úrovni, vzniká Zákazníkovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.
2. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne po jej zistení, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu či lokálneho partnera CK Caribbeans tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zákazník je povinný poskytovať CK Caribbeans maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil. V prípade, že priamo na mieste zájazdu nemohla byť vykonaná náprava, nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť v CK Caribbeans bezodkladne písomnou formou spolu s jednou kópiou reklamačného protokolu, ktoré je povinný preukázateľne doručiť CK v lehote do 3 mesiacov, inak mu právo zanikne.
3. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK Caribbeans povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.
4. CK Caribbeans je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy o obstaraní zájazdu, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená:
a) Zákazníkom,
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb,
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.

5. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo či darček zadarmo.
6. CK Caribbeans rovnako nie je povinná uhradiť Zákazníkovi také ním uplatňované škody a majetkové ujmy, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovňou na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, a ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia vyslovene vyňaté.
7. CK Caribbeans nenesie žiadnu zodpovednosť za služby, ktoré nie sú súčasťou zájazdu podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo ktoré si zákazník počas zájazdu sám objedná nad rámec Zmluvy o obstaraní zájazdu, a ktoré budú poskytnuté zo strany tretích osôb.
8. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi výlučne príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
9. Zákazník je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu prechádza. CK Caribbeans nenesenie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi zákazníka.
10. Pri riešení reklamácie je Zákazník povinný poskytovať CK Caribbeans maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.
11. K zmene letového času môže dôjsť aj niekoľko hodín pred plánovaným odletom. CK Caribbeans neručí za meškanie lietadla resp. skorší odlet alebo prílet a za škody tým spôsobené. V prípade omeškania resp. skoršieho odletu alebo príletu lietadla nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu od CK Caribbeans za dobu čakania na letisku alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom, ani na odstúpenie od zmluvy o zájazde. V takomto prípade bude klientom bezodkladne poskytnutá pomoc, podľa ustanovenia ES č. 26102004 bude klientom poskytnutá náhrada a pomoc cestujúcim.
12. S prihliadnutím na nepredvídané okolnosti ako napr. počasie, čakanie na hraničných priechodoch, problémy v cestnej premávke, môže dôjsť k predĺženiu plánovanej doby prepravy. V prípade omeškania autobusu nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu za omeškaný čas alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, budú účtované storno poplatky podľa platných Všeobecných zmluvných podmienok.
13. Prvý a posledný deň zájazdu sú určené predovšetkým na dopravu, transfer a prihlásenie, resp. odhlásenie sa v ubytovacom zariadení. V zmysle medzinárodných zvyklostí (ak nie je určené inak) sú klienti v deň príchodu ubytovaní najskôr o 14 hodine a v deň odchodu musia opustiť izby do 10 hodiny. Včasný príchod či neskorý odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu používaniu izby. Tieto skutočnosti preto nie je možné posudzovať ani reklamovať ako zmenu alebo skrátenie zájazdu.
14. CK Caribbeans si vyhradzuje právo na možnosť zrušenia nástupného miesta v prípade nízkeho počtu klientov z daného nástupného miesta. Klientovi bude ponúknuté náhradné miesto nástupu. Táto zmena musí byť klientovi včas oznámená.
15. Každý objednávateľ je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp. ňou prechádza.
REKLAMAČNÝ PORIADOK CK Caribbeans nájdete na:

XII. Podmienky účasti na zájazde
1. Platný identifikačný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz) zadaný pri objednávke zájazdu.
2. Každý účastník preberá na seba počas celej doby trvania zájazdu osobnú, materiálnu a morálnu zodpovednosť.
3. Každý účastník sa zaväzuje nepoškodiť a neznečistiť dopravný prostriedok, hotelovú izbu a ani iné veci, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Vzniknuté mimoriadne dodatočné náklady na odstránenie spôsobených škôd alebo znečistenia dopravného prostriedku alebo hotelovej izby nad rámec bežnej prevádzky (predovšetkým zvratky a pod.) je povinný nahradiť v plnej výške.
4. Každý účastník zájazdu dodrží určené časové termíny odchodu autobusu, autokarového transferu, lietadla, či lode. Nedodržaním určených časových termínov preberá každý účastník zájazdu na seba celú zodpovednosť za vyplývajúce problémy a komplikácie vrátane náhrady spôsobených škôd. Rovnako každý účastník rešpektuje prísny zákaz prepravy akýchkoľvek omamných látok, alebo akýchkoľvek látok a materiálu, ktoré sú v danej krajine zakázané.
5. Každý účastník sa zaväzuje dodržovať platný právny poriadok SR ako aj komunitárne právo a medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná.
6. Každý účastník zájazdu (cestujúci) je povinný mať počas zájazdu pri sebe 
platný cestovný doklad zadaný pri rezervácii

XIII. Komplexné cestovné poistenie objednávateľa
CK Caribbeans ponúka a odporúča objednávateľovi uzatvoriť komplexné cestovné poistenie. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia sú rôzne riziká spojené s účasťou na zájazde (zdravotné, úrazové, strata batožiny, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu a pod.).

Poistný vzťah vzniká na základe poistnej zmluvy priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V prípade vzniku poistnej udalosti je poisťovňa v priamom právnom vzťahu k objednávateľovi.
CK Caribbeans neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu. CK Caribbeans poskytuje len nevyhnutnú súčinnosť.
 

XIV. Poistenie proti insolventnosti CK Caribbeans
1. Cestovná kancelária Caribbeans má v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu (poistenie proti insolventnosti) pre prípad úpadku. Na základe toho Objednávateľovi (Zákazníkovi) vzniká právo na poistné plnenie, ak CK Caribbeans z dôvodu úpadku:
a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.
 

XV. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Obchodné podmienky sú v platnosti od 1.9.2018 do odvolania. 
2. Tieto Obchodné podmienky pre účasť na zájazdoch organizovaných CK Caribbeans sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu.
3. Obstarávateľ zájazdu nenesie zodpovednosť za následky, ktoré postihnú klienta, ak ich nebude rešpektovať.

Súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov 
            Súhlasím, aby moje osobné údaje, vrátane rodného čísla, uvedené v tejto zmluve spracovala CK Caribbeans v súlade so znením zákona 122/2013 Z. z. o osobných údajoch platnom znení. Podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve o obstaraní zájazdu, ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú na zabezpečenie práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom (Zákazníkom) a CK Caribbeans, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK Caribbeans a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre Zákazníka. Vyššie uvedené vyhlásenie a súhlas Zákazníka udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Zákazník zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu. Pri spracovaní osobných údajov je CK Caribbeans povinná dbať na to, aby zachovávala mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov i bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov, taktiež je povinná dbať na to, aby zákazník neutrpel ujmu svojich práv, najmä na práve o zachovaní ľudskej dôstojnosti a dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a osobného života. Táto povinnosť platí do doby, keď sa chránený údaj stane verejne známym alebo do chvíle, keď je jedna strana povinná tento údaj poskytnúť tretej osobe na základe zákona alebo táto povinnosť je uložená orgánom, ktorý je k tomu splnomocnený zákonom. CK Caribbeans sa zaväzuje túto povinnosť dodržiavať aj po skončení zmluvného vzťahu s Objednávateľom (Zákazníkom).
 

Alternatívne riešenie sporov
Klient  má právo v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. (ďalej ako „Zákon“)  obrátiť sa na CK so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým CK vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že CK porušila jeho práva. Klient môže  podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak CK na jeho žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo vôbec nereagoval do 30 dní od jeho odoslania.
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže klient využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona. Návrh je možné  podať na ktorýkoľvek orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorých zoznam s odkazom je uvedený na webovej stránke CK pričom právo voľby má klient.
Podrobný obsah návrhu je uvedený v § 2 Zákona.  Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke MH SR – http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s


Orgán dozoru: Slovenská Obchodná Inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
 – Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27