Spracovanie osobných údajovObjednávateľ týmto:

Záväzne vyhlasuje a zodpovedá, že svoje osobné údaje, ako aj osobné údaje spolucestujúcich osôb, poskytol pravdivo, tieto sú získané a poskytnuté v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a na vyžiadanie CK vie preukázať poskytnutie takéhoto súhlasu v rozsahu a na účel potrebný na plnenie tejto Zmluvy;

Súhlasí so spracovaním osobných údajov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa, číslo občianskeho preukazu/číslo pasu a dátum platnosti dokladu, telefónne číslo, e-mailová adresa) v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. za účelom zabezpečenia pobytu v zahraničí a cezhraničným prenosom osobných údajov a to aj v mene všetkých cestujúcich, na čo ma cestujúci splnomocnili

Berie na vedomie, že jeho osobné údaje ako aj osobné údaje spolucestujúcich osôb sú nevyhnutné na plnenie zmluvnej povinnosti, ktoré vyplývajú CK z tejto Zmluvy a súčasne, že poskytnuté osobné údaje sú sprístupňované / prenášané miestnym ako aj zahraničným obchodným partnerom do tretích krajín. Informačnú povinnosť v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov si CK splnila na www.caribbeans.sk v časti „Ochrana osobných údajov“ s ktorou sa pred podpisom tejto Zmluvy riadne oboznámil;

Bol riadne informovaný a poučený o svojich právach ako právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov, tak ako je uvedené na www.caribbeans.sk v časti „Ochrana osobných údajov“ a prijal záväzok bezodkladne o týchto právach a povinnostiach informovať ostatné spolucestujúce osoby;

Súhlasí so zasielaním Pokynov k zájazdu a ďalších oznámení adresovaných objednávateľovi a spolucestujúcim osobám na oznámenú adresu elektronickej pošty.